เงื่อนไขการจองรถ

                1. โทรติดต่อสอบถาม ตามหมายเลขโทรศัพท์ 081-8852572,081-0306059,081-5942148 ในเรื่องโปรแกรมการเดินทาง 

                     ราคาเช่าเหมารถ ตามที่ตกลงกัน

                2. โอนเงินมัดจำ 20 % ของราคาเช่าเหมา ตามหลักเกณฑ์การชำระเงิน                        

                     พร้อมกับเก็บ Slip เพื่อเป็นหลักฐาน แล้วแจ้งทางโทรศัพท์ Line ตาม ID: noumkk และ wasanach หรือ E-mail แจ้งการชำระเงิน

                3.  ก่อนวันเดินทาง 1-2 วัน ให้ยืนยัน แจ้งจุดรับ เวลา อีกครั้ง   เจ้าหน้าที่จะแจ้งชื่อพนักงานขับ เลขทะเบียนรถให้ทราบ

 

การชำระเงิน

               รถบัส

                1.  ก่อนออกเดินทางให้จ่าย 30 - 50 % ของเงินค่าจ้างเหมา

                2.  หลังเสร็จงานให้ชำระเงินส่วนที่เหลือ 

               รถตู้หลังเสร็จงานให้ชำระส่วนที่เหลือ

 

เงื่อนไขการเช่ารถ

             1.  ให้บริการเช่ารถพร้อมพนักงานขับ แบบ 2 กรณี คือ รวมน้ำมัน และไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง เท่านั้น

                 2.  ห้ามเล่นการพนัน เสพสิ่งเสพติด สูบบุหรี่ ในรถโดยเด็ดขาด เมื่อตรวจพบผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบ

                 3.  หากมีการตรวจพบสิ่งผิดกฏหมายภายตัวผู้ร่วมเดินทางและสัมภาระผู้ร่วมเดินทาง ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบ

                 4.  เราจะเน้นความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญขอสงวนสิทธิ์ ระงับการเดินทาง ในช่วงเวลา บางเส้นทาง ที่พิจารณา

                      แล้วว่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้โดยสาร

                     

                   

Copyright © 2011 kittikorntour.com

mailto:webmaster